Vážení uživatelé,

posílám pár informací k posledním událostem:

Antivirus - podpora zaměstnanosti – podrobnější informace na: https://www.mpsv.cz/antivirus

Aktuální situace: Opět jsou aktivní oba režimy programu Antivirus (A i B). 

Režim A je prodloužený konce února 2022. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc. 

ZEIS-MZDY: Použijete DM 198 již při pořízení.

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Režim B opět funguje od 1. listopadu do konce února 2022. Uleví firmám, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy. Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. 

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy:

·      100 % průměrného výdělku pokud jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);

ZEIS-MZDY: Použijete DM 197 již při pořízení.

·      80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;

ZEIS-MZDY: Použijete DM 198 již při pořízení.

·      60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.

ZEIS-MZDY: Použijete DM 199 již při pořízení.

Jak žádat o příspěvek na náhradu mezd

Firmy, které mají již z minula podepsanou dohodu s Úřadem práce ČR (dále jen ÚP ČR), postupují tak, jak byly zvyklé předtím. Tedy doloží Vyúčtování a opět se naváže na čerpání podpory. Vyúčtování se předkládá po skončení kalendářního měsíce, za který firma žádá. Současně musí dojít nejprve k vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů.

Firmy, které nemají podepsanou dohodu s ÚP ČR, vyplní žádost v aplikaci a zašlou ji ÚP ČR. Ten ji zkontroluje a případně výzvě k opravě nebo úpravě. V tom případě žadatel vyplní novou žádost v požadované pohodě. Úřad práce poté rozhodne, zda může dojít k jejímu uzavření nebo žádost z konkrétních důvodů odmítne. Po uzavření dohody, vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů se vyplní měsíční Vyúčtování za každý režim, za který zaměstnavatel požaduje příspěvek (A, B), a toto Vyúčtování odešle firma přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem zpět Úřadu práce. 

ZEIS-MZDY: Pro Vyúčtování můžete sestavu 3.6.8. Podklad pro tabulku Antivirus typ… pomocí kláves Alt_F2 uložit ve formátu CSV, načíst do tabulkového editoru (Excel, …) poté uložit ve formátu xlsx, kde můžete provádět úpravy nebo doplnění pro účely získání příspěvku. Nedoporučuji provádět úpravy ve formátu CSV, já už jsem se poučila.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

·      zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;

·      zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;

·      týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;

·      zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody.

IZOLAČKA

Tzv. izolačku vyplácenou zaměstnanci vedle náhrady mzdy poslanci pozměnili tak, že bude časově omezena datem 28.2.2022 (podle vládního návrhu měla platit do 30.6.2022). Především však bude zpětně náležet jen těm zaměstnancům, kterým byla karanténa nařízena po 30.11.2021 a bude trvat k datu účinnosti zákona – tedy k datu vyhlášení ve Sbírce zákonů, což bude až po 15.12.2021. Zaměstnancům v karanténě s výdělkem do cca 35 tis. hrubého za dobu karantény či izolace v podstatě zůstane zachován čistý příjem a zaměstnanci s vyšším výdělkem bude izolačka činit 370 Kč denně; izolačku bude opět vyplácet zaměstnavatel a příslušnou částku si odečte od platby pojistného na sociální zabezpečení. O poslanci schváleném návrhu informovalo také MPSV v tiskové zprávě.

Lze očekávat, že ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou potvrdí všechny tři návrhy Senát, a to 15.12.2021. Následný podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů tak lze očekávat v druhé polovině prosince.

Během krátké doby dostanete verzi nejen se změnami pro pořízení IZOLAČKY, ale i s dalšími změnami, zejména se změnami v oblasti daňových formulářů. Přečtěte si důkladně popis k verzi (POZOR: období reinstalace bude 12/21), změny se týkají především Žádosti o RZ (3.6.7.3.9.) a několika dalších.

Pokud by se do Štědrého dne už nic významného nestalo, za kolektiv autorů přeji Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Helena Plavecká